อำนาจหน้าที่

 

 อำนาจหน้าที่

 

          1. เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานในจังหวัด กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผล/แผนปฏิบัติราชการกระทรวง

          2. ดำเนินงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

          3. บริหารงานข้อมูล และศูนย์สารสนเทศด้านแรงงาน

          4. งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงาน

          6. ประสานงานช่วยเหลือคนงานที่เคยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

          7. งานประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงาน

          8. รับเรื่องราวร้องทุกข์ส่วนที่เกี่ยวข้อง

          9. ปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          10. งานอื่นๆ ที่ส่วนกลางและจังหวัดมอบหมาย