ศูนย์ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัด

ข้อมูลกำลังแรงงานจังหวัดสุโขทัย

ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)

จำนวนประชากรทั้งหมด 613,952 คน

  - ผู้อยู่ในวัยทำงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 511,466 คน

    - กำลังแรงงานรวม 337,604 คน

      - ผู้มีงานทำ 331,794 คน

      - ผู้ว่างงาน  5,437 คน

      - กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล 373 คน

    - ผู้ไม่อยู่ในวัยทำงาน (อายุต่ำกว่า 15 ปี) 102,486 คน

    - ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 173,862 คน

      - ทำงานบ้าน 45,973 คน

      - เรียนหนังสือ 31,268 คน

      - อื่นๆ 96,621 คน

*อัตราการว่างงาน 1.61