ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดสุโขทัย

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัย

สถานที่ตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก (อาคารหลังเก่า) ชั้น 2

อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์ 089-9601858

 

ศูนย์บริการ่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัย

ศูนย์บริการ่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสุโขทัยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 โดยให้บริการข้อมูลข่าวสารและรับเรื่อง – ส่งต่อ (Service Link) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้บริการรับคำร้องหรือคำขอของประชาชนในงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานแล้วส่งเรื่องต่อไปยังส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

 

การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับบริการ ช่วยให้ประชาชนประหยักเวลาในการเดินทางไปติดต่อ โดยบูรณาการงานบริการที่หลากหลายหรืองานบริการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีสถานที่ตั้งห่างกัน ให้บริการ ณ จุดบริการเดียวได้ โดยให้บริการ ณ ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของอำเภอศรีสัชนาลัย ทุ่งเสลี่ยม ศรีนคร และศรีสำโรง ทำให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีและมีความพึงพอใจสูงสุดจากการรับบริการ

 

 

จุดมุ่งหมายของศูนย์บริการร่วม

1. ให้บริการข้อมูล/ข่าวสารเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการอื่นๆ ได้เข้าสู่การบริการที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

 

2. อำนวยความสะดวก รวดเร็ว และประหวัดเวลาแก่ประชาชนหรือผู้รับบริการอื่นๆ ให้มากที่สุดโดยบูรณาการงานบริการที่หลากหลาย หรืองานบริการที่ต้องดำเนินการผ่านหลายหน่วยงานให้สามารถรับเรื่อง – ส่งต่อ หรือให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดรับบริการจุดเดียวได้