จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 4 ปี 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)