จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย รายปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2561)