จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำในจังหวัดสุโขทัย ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)