แรงงานจังหวัดสุโขทัย ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563