อาสาสมัครแรงงาน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุโขทัย

  

 

แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสุโขทัย จำนวน  9    คน
   
แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้  
          1. อำเภอเมือง  (นายน้อย   จ๊อกถึง) จำนวน    1   คน
          2. อำเภอคีรีมาศ  (นายสมศักดิ์   บัวป้อม)                                         จำนวน    1   คน  
          3. อำเภอ ศรีสำโรง  (นายสุธีร์   บุญธปัญญา) จำนวน    1   คน
          4. อำเภอศรีสัชนาลัย  (นายสมชาย   พงษ์พิษณุ) จำนวน    1   คน
          5. อำเภอทุ่งเสลี่ยม  (นางพิมพ์ชนก   ชัยกูล) จำนวน    1   คน  
          6. อำเภอศรีนคร  (ร.ท.ธีระพล   อ่ำเทศ)   

จำนวน    1   คน

 
          7. อำเภอบ้านด่านลานหอย  (นายสุชาติ   อยู่กล่ำ)   

จำนวน    1   คน

 
          8. อำเภอกงไกรลาศ  (นายจรัญ   พรมตรุษ)   

จำนวน    1   คน

 
          9. อำเภอสวรรคโลก  (นายสุเทพ   สำรวมใจ)   

จำนวน    1   คน