แผนที่จังหวัดสุโขทัย

คำขวัญจังหวัด  :

          “มรดกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง มั่นคงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ  สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข

วิสัยทัศน์  :

สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก เศรษฐกิจก้าวไกล ท่องเที่ยวประทับใจ สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า

ค่านิยมหลักจังหวัดสุโขทัย:

มุ่งเน้นผลงาน บริการด้วยใจ โปร่งใสให้ตรวจสอบ ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัด

ที่ตั้งอาณาเขต  :

          จังหวัดสุโขทัย  ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ  440  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  6,569.09  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,122,557 ไร่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  ตอนเหนือเป็นที่ราบสูงมีภูเขาเป็นพืดยาวมาทางทิศทางเหนือและตะวันตก  พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบและตอนใต้เป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำไหลผ่านจากเหนือลงใต้ 

          ทิศเหนือ          ติดกับ   เขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

          ทิศใต้             ติดกับ   จังหวัดกำแพงเพชร

          ทิศตะวันออก     ติดกับ   จังหวัดพิษณุโลก

          ทิศตะวันตก      ติดกับ   จังหวัดตากและจังหวัดลำปาง